Fóti Népművészeti Szakgimnázium, Gimnázium és Technikum

Iskolánk a kezdetektől napjainkig

Az iskola jogelődje 1960-ban nyitotta meg kapuit az európai hírű Fóti Gyermekváros falai között. Az állami gondoskodásban élő gyermekeket fóti és környékbeli településeken családban élő fiatalokkal integráltan együtt képezte és adott a kezükbe érettségi-képesítő illetve szakmunkás - bizonyítványt. 1991-ben a Gyermekváros a csökkenő állami gondozott tanulólétszámra és ezáltal egyes szakközépiskolai szakmák szükségtelenségére hivatkozva megfogalmazta, hogy az ilyen nagy létszámú nem állami gondozott tanuló iskolai képzését nem kívánja hosszútávon finanszírozni. Ugyanakkor a Gyermekközpont a megváltozott gyermekvédelmi koncepcióhoz igyekezett igazítani az iskolai képzéssel kapcsolatos elvárásait. A fenntartó által megfogalmazott "szolid" kényszer a pedagógus kollégákban a konstruktív bizonyítási vágy és helyzetfeltárás igényét hozta felszínre, és elgondolkodtunk azon, hogyan lehetne bizonyítani, hogy ez a testület rengeteg szakmai tapasztalattal, értékkel rendelkezik, innovatív, és képes a kihívásoknak megfelelni.

Sokunkat már több mint egy évtizedes szakmai munka kötött Fóthoz, az állami gondozásban nevelt gyerekekhez. Ilyen előzmények után (a közös akarat és) az értékmentés gondolatának szakmai programként való megfogalmazásába kezdtünk, és megszületett - az akkor még iskolai keretek között sehol sem működő - népművészeti középfokú szakmai képzés gondolata, majd elkészítettük a kísérleti tantervet. Kollégáink, akik szakmájuk jó ismerői és a pedagógiai nevelő-oktató munka elkötelezettjei, nem mentőövnek, hanem kiteljesedésnek tekintették a népi kultúra értékeinek közvetítését, a hagyományápolás iskolai keretek között történő megvalósítását. A népművészet, a népi mesterségek művészi szinten való oktatása eszköz lehet a magas cselekvési intelligenciával rendelkező állami gondozott fiatalok nevelésére. Megmutathatjuk gyökereiket, s amit a sors elvett tőlük, visszaadhatjuk mi, a sorsukért felelős pedagógusok. Ehhez az elképzeléshez a társadalomban jelentkező igény is jó táptalajt adott, hiszen az Állami Népi Együttes utánpótlását szerette volna a mai képzésünkön keresztül megvalósítani, s a tánc szinte kínálta a többi szakma oktatását, életre keltését. Így a néptánc mellett elkészítettük a népviselet - készítés, a népi szövő-hímző és a fazekas mesterség szakmai programját.

Az újszerű elgondolások megvalósulása iránti ékes bizonyíték, hogy az iskola ma már több mint 200 tanulót foglalkoztat és a tanulók túlnyomó többségét az ország minden részéről ide áramló nem állami gondozott fiatalok alkotják. Minden szakma közös alapja a folklórismeret (néprajz), amely a népi életet átölelő és az egymás tevékenységére épülő szakmák ismeretének szemléletformálását segíti. Szemléletformáló szerepe van, és akkor is értékes a gyerekek számára, ha az élet egészen más területén helyezkednek majd el vagy tanulnak tovább. Mára már akkreditált érettségi tantárgy, az országban egyedül a mi iskolánkban lehet belőle érettségizni. Jó érzés volt látni azt a folyamatot, ami a helyi kezdeményezéstől az országos illetve a határokat is túllépő ismertségig, majd szakmai elismerésig vezetett. A képzés szerkezetében nagy változást jelentett 1998, amikor az OKJ-s (Országos Képzési Jegyzék) - érettségihez kötött - művészeti szakmákba beépítettük az alapelképzeléseinket. Sikerült megtartani azt az alapgondolatot, hogy a népművészetet, a hagyományápolást iskolai keretek között műveljük. Művészeti párhuzamos képzés keretében 5 évig maradnak a gyerekek a rendszerben. A nagyon sok szép siker, a megindítóan szép remekmunkák, kiállítások, pályázatok és a versenyeken való sikeres részvétel igazolják a nagyon nehéz és sokszor szélmalomharcnak tűnő munkát.

Az iskola fenntartását 2002, július 1-jével Fót Város Önkormányzata vette át. Azóta az értékeink megőrzése mellett céljaink kibővültek, igyekszünk a helyi igényeket is kielégíteni. A település szerencsés helyzetben van. Az oktatási rendszerben jelen lévő fiatalok száma nem csökken. A szülők szeretnék gyermekeiknek helyben biztosítani a középiskolai képzést, így a szülők kérésére a fenntartó önkormányzat engedélyezte a képzési rendszerünk gimnáziumi osztállyal való kibővítését.2004-ben emelt nyelvi  óraszámú 4 éves gimnáziumi képzést indítottunk el. Célunk a tehetséges, tanulni vágyó fóti fiatalok helyben oktatása, az utazás fáradalmainak és költségeinek kímélésével az időt hasznos tevékenységekre lehet fordítani. 2005-től az igényeket figyelembe véve az 5 éves nyelvi előkészítő évfolyammal kibővített gimnáziumi osztályt indítottuk el. Úgy látjuk, hogy a továbbtanulásra összpontosító, a  közismereti tárgyak erősségét megkívánó gimnáziumi képzés és az egyedi népművészeti - ugyanúgy a továbbtanulásra ösztönző - oktatás jó hatással van egymásra, erősíti kölcsönösen az értékeket.

Továbblépni a felnőttképzés irányába szeretnénk. Az érettségi megszerzése még sok - a nappali képzésből már kiszorult - fóti és környékbeli lakos igénye, s megkönnyítené a helyzetüket, ha munka után helyben jutnának az érettségit adó felkészítéshez. Ugyanígy a szakmai képzésben is készülünk olyan tanulókat fogadni, akik nem nappali rendszerű oktatásban vesznek részt.

Szeretnénk - országos beiskolázású iskola révén - a vidéki tanulóinkat Fóton kollégiumban elhelyezni. Ez nagyon fontos, mivel a művészeti párhuzamos képzésben tanuló fiatalok napi 8 órát töltenek az iskola falai között. A jelenlegi budapesti és gödöllői kollégiumi elhelyezéssel járó utazási időt - a gyerekek eredményes tanulása és szabadidő eltöltése érdekében - szeretnénk lecsökkenteni.

Az iskola 2008-ban ünnepli 15. évfordulóját.

Kaudersné Madarász Zsuzsanna, iskolaigazgató


Otthon az erdőben

Egyesületünk

ECDL Vizsga

ECL Nyelvvizsga